Hộ CháuTăng

Chạy xa sống một mình … Thế Tôn dạy lời này khi ở Xá-vệ liên quan đến ngài Tăng Hộ (Sangharakkhita). Thành Xá-vệ có một

1 2 3 4 5 22