Nanda Chăn Bò

Kẻ thù hại kẻ thù… Ðức Phật lúc ngụ tại Kosala đã dạy cho Nanda người chăn bò giáo lý này. Trưởng giả Cấp-cô-độc ở

Hộ CháuTăng

Chạy xa sống một mình … Thế Tôn dạy lời này khi ở Xá-vệ liên quan đến ngài Tăng Hộ (Sangharakkhita). Thành Xá-vệ có một

1 2 3 4 5 6 22