Đời Người

Lần tay tính lại sổ đờiKiếp người chìm nổi vận thời rủi mayBuồn vui sớm đổi chiều thayGhét thương thế sự tháng ngày thịnh suy

1 2 3 4 5 9