Huỳnh Nguyễn Công Bằng

Cát Bụi Cuộc Đời
Chắp Tay Lạy Phật Dược Sư
Chấp Tay Niệm Phật
Chú Tiểu Ngây Thơ
Diệu Pháp Liên Hoa
Đạo Tràng Tịnh Độ
Lạy Phật Quan Âm
Mẹ Từ Bi
Niềm An Vui
Trăng Tròn Tháng Tư
Trò Đời
Về Dưới Phật Đài

Tổng Hợp