Thích Chân Quang

Ráng Ngồi Thiền
Tôn Kính Phật
Kinh Nhật Tụng
Lời Khấn Nguyện
Vì Đạo Thiêng
Lòng Biết Ơn
Ánh Sáng Phật Về
Đêm Thành Đạo
Bóng Tùng Mãi Mãi
Dáng Người Mãi Mãi
Đi Đến Vô Biên
Kẻ Thù Lớn Nhất
Không Chấp Ý Mình
Phật Ơi
Phật Về Như Trong Cơn Mơ
Từng Ngày Con Nhớ Phật
Về Chùa Nghe Em
Về Phía Mặt Trời
Xin Được Làm Hạt Bụi