Đào Vũ Thanh

Bồ Đề Đạo Tràng
Chân Dung
Dâng Lễ Trai Tăng
Dưới Bóng Phật Đài
Lối Về Quê Cũ
Lối Về Đất Phật
Nguồn Gốc Đạo Phật
Phúc Báo Người Thiện
Quan Âm Cứu Khổ
Tám Điều Giác Ngộ
Tầm Ánh Đạo Vàng
Hãy Về Với Phật
Lời Đức Thế Tôn
Dưới Bóng Phật Đài
Tìm Mẹ Nơi Đâu
Thành Tâm Sám Hối
Theo Bước Như Lai
Trong Bóng Mây Chiều
Về Lại Chốn Xưa
Vu Lan Nhớ Mẹ
Vua Trần Thánh Tông
Tổng Hợp