MP3 Thích Thanh Từ

1/ Chân không và tánh không
2/ Giác ngộ và giải thoát
3/ Thiền là gì?
4/ Người biết tu Phật rất nhẹ nhàng và thảnh thơi
5/ Nghiệp báo
6/ Tập nghiệp
7/ Cuộc đời là mâu thuẫn
8/ Giải nghi về nhân quả
9/ Trời mây
10/ Tùy Duyên Bất Biến
11/ Khám Phá Được Ông Chủ
12/ Giảng Kinh Kim Cang P1
13/ Giảng Kinh Kim Cang P2
14/ Giảng Kinh Kim Cang P3
15/ Giảng Kinh Kim Cang P4
16/ Giảng Kinh Kim Cang P5
17/ Giảng Kinh Kim Cang P6
18/ Giảng Kinh Kim Cang P7
19/ Giảng Kinh Kim Cang P8
20/ Giảng Kinh Kim Cang P9
21/ Giảng Kinh Kim Cang P10

22/ Giảng Kinh Kim Cang P11
23/ Giảng Kinh Kim Cang P12
24/ Có Linh Hồn Không?
25/ Từ Bi và Nhẫn Nhục
26/ Bản Ngã là gốc khổ đau
27/ Chúng ta chết là còn hay hết

28/ Bồ Tát Quán Thế Âm
29/ Tập Nghiệp
30/ Nói về Thiền

31/ Bi Nhẫn Trí

32/ Chánh Kiến và Tà Kiến
33/ Chứng đạo ca giảng giải phần 1
34/ Chứng đạo ca giảng giải phần 2
35/ Chứng đạo ca giảng giải phần 3
36/ Chứng đạo ca giảng giải phần 4
37/ Chứng đạo ca giảng giải phần 5
38/ Chứng đạo ca giảng giải phần 6
39/ Nói Rộng Sắc Thân
40/ Tứ Diệu Đế
41/ Tu Thiền
42/ Tánh Không Duyên Khởi
43/ Mình là cái gì?
44/ Chữ Không Trong Bài Kinh Bát Nhã
45/ Tại sao chúng ta phải ngồi thiền?
46/ Cội gốc của phiền não sinh tử
47/ Diệt trừ tam độc
48/ Bổ túc 10 mục tranh chăn trâu
49/ Từ Bi Hỷ Xả
50/ Thiền tông mật truyền
51/ Những bệnh của người tu thiền
52/ Sáu căn là cội gốc sinh tử
53/ Tham vấn tại làng cây phong
54/ Bổ túc Kinh Bát Nhã và Kiến Giải Điên Khùng 1/2
55/ Bổ túc Kinh Bát Nhã và Kiến Giải Điên Khùng 2/2
56/ Kinh Hoa Nghiêm giảng giải phần 1 – Đại Cương
57/ Kinh Hoa Nghiêm giảng giải phần 2 – Phổ Hiền Tam Muội
58/ Kinh Hoa Nghiêm Giảng Giải phần 3 – Bồ Tát Vấn Minh
59/ Kinh Hoa Nghiêm Giảng Giải phần 4 – Tịnh Hạnh

Đang cập nhật…