MP3 Sư Hạnh Tuệ

1/ Tại sao tin Phật quá khứ mà không tin Phật Di Đà?
2/ Làm gì để giữ tam quy?
3/ A La Hán không phải là Phật?
4/ Tỳ kheo bỏ cụ túc giới dễ hành bồ tát đạo?
5/ Muốn thành Vua có tạo nghiệp?

6/ Mang nghiệp vì mượn xác chúng sanh
7/ Không quy y nhưng giữ giới có phước không?
8/ Phật có kêu mình xuất gia?
9/ Xem phim, chơi game có tổn phước?
10/ Chăn nuôi vịt có phải tà mạng không?
11/ Nghề bán vé số có phạm giới?
12/ Nghiệp ác trước lúc chứng thiền đi về đâu?
13/ Tâm thánh đạo và tâm thánh quả
14/ Gọi hồn người mất
15/ Đạo Phật chủ trương dẹp trừ vọng tưởng
16/ Đã ly thân có phạm giới tà dâm
17/ Phước nghe Pháp là gì?
18/ Vì sao ngồi thiền ngủ ít?
19/ Thế Tôn tồn tại hay không sau khi chết?