18-B. Quán niệm về cảm giác [SÁCH AN TRÚ TRONG HIỆN TẠI]

B. Quán niệm về cảm giác.

  1. Ý thức về khổ thọ đang có mặt
  2. Ý thức về lạc thọ đang có mặt
  3. Ý thức về xả thọ đang có mặt
  4. Quán chiếu về lạc thọ có nguồn gốc sinh vật
  5. Quán chiếu về lạc thọ có nguồn gốc tâm lý
  6. Quán chiếu về khổ thọ có nguồn gốc sinh vật lý
  7. Quán chiếu về khổ thọ có nguồn gốc tâm lý
  8. Quán chiếu về xả thọ có nguồn gốc sinh vật lý
  9. Quán chiếu về xả thọ có nguồn gốc tâm lý

Sách An Trú Trong Hiện Tại

Thiền sư: Thích Nhất Hạnh