19- C. Quán niệm về Tâm ý [SÁCH AN TRÚ TRONG HIỆN TẠI]

C. Quán niệm về Tâm ý
a. Ý thức khi tham
b. Ý thức khi không tham
c. Ý thức khi giận
d. Ý thức khi không giận
e. Ý thức khi có lầm lạc
f. Ý thức khi không lầm lạc
g. Ý thức khi tâm tập trung
h. Ý thức khi tâm tán loạn
i. Ý thức khi tâm mở rộng
j. Ý thức khi tâm khép kín
k. Ý thức khi tâm có giới hạn
l. Ý thức khi tâm vô lượng
m. Ý thức khi tâm có định
n. Ý thức khi tâm không có định
o. Ý thức khi tâm có giải thoát
p. Ý thức khi tâm không có giải thoát

Sách An Trú Trong Hiện Tại

Thiền sư: Thích Nhất Hạnh