Vi Diệu Pháp [Buổi 1-5/46]

Buổi 1/46
Buổi 2/46
Buổi 3/46
Buổi 4/46
Buổi 5/46

Đón xem bài giảng Sư Sán Nhiên vào thứ 5 hàng tuần.