Kinh Bát Nhã [MP3]

Phẩm Vấn Thừa
Phẩm Vãng Sanh, Phẩm Tán thán ba la mật, Phẩm tướng lưỡi.
Phẩm Phát Thú và Xuất Đáo
Phẩm Cú Nghĩa , Kim Cang và Đoạn Chư Kiến
Phẩm Tam Giả , Khuyến Học và Tập Tán
Phẩm Hành Tướng và Ảo Học
Phẩm QUẢNG THỪA
Phẩm TRANG NGHIÊM
Phẩm Phú-Lâu-Na và Thừa Đại Thừa
Phẩm Phụng Bát và Tu Tập Đúng
Phẩm Tự thứ nhứt

Đang cập nhật…