Sách Nói “Hương vị của đất (Văn Lang Dị Sử)” – MP3

1/ Dòng Sông Nước Ngọt
2/ Trăm Trứng
3/ Chuyến Đi phần 1
4/ Chuyến Đi phần 2
5/ Văn Lang
6/ Nồng Mặn
7/ Bánh Trưng
8/ Hạt Gieo Ngày Trước
9/ Nón Gậy Ảo Hóa
10/ Thiên Tướng Ngựa Sắt
11/ Xung Đột
12/ Du Thuyết
13/ Thành Ốc
14/ Ông Trọng
15/ Chìm Châu

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh