Kinh Tụng Hằng Ngày [MP3]

Kinh Dược Sư Bổn Nguyện
Kinh Bảy Pháp Dứt Trừ Khổ Đâu và Thực Tập Vô Ngã
Kinh Bốn Quán Niệm
Kinh Chuyển Pháp Luân
Kinh Dụ Ngôn Người Bắt Rắn
Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ
Kinh Địa Tạng
Kinh Độ Người Hấp Hối
Kinh Giáo Hóa Người Bệnh
Kinh Mười Hai Nhân Duyên
Kinh Năm Điều Trừ Phiền Giận
Kinh Từ Bi
Kinh Vô Ngã Tướng
Kinh A Di ĐÀ
Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Nghi Thức Phật Đản
Nghi Thức Sám Hối
Kinh Vô Thường

Đang cập nhật…