Ðộ đệ tử [Truyện cổ phật giáo]

Lúc Phật còn tại thế, có một vị tân Tỳ kheo tên là Hòa Tiên, cùng đi với một người đệ tử đến yến kiến Ðức Thế Tôn. Ðức Phật lấy tay chỉ người cùng đi, hỏi vị tân Tỳ kheo rằng:

“Thầy là gì với Thầy?”

Vị Tân Tỳ kheo ấy tỏ vẻ sung sướng:

“Kính bạch Ðức Thế Tôn, Thầy này là đệ tử của con!” Ðức Thế Tôn ngạc nhiên:

“Thầy được bao nhiêu tuổi hạ?”

“Bạch Thế Tôn, con được hai tuổi hạ”, vị tân Tỳ kheo trịnh trọng thưa. Ðức Thế Tôn tiếp lời:

“Người đệ tử của Thầy đây được mấy tuổi hạ?”

“Bạch Thế Tôn, Thầy này được một tuổi hạ”, vị tân Tỳ kheo trả lời. Lúc bấy giờ Ðức Thế Tôn liền kêu riêng vị Tỳ kheo ấy mà dạy rằng:

“Thầy độ người như vậy là không đúng phép, không đúng của Sa môn… Thầy không nên làm như vậy. Chính Thầy chưa biết chi, lấy chi Thầy dạy đệ tử?!”

Ðức Thế Tôn la rầy quở trách ông Hòa Tiên Tỳ kheo xong liền bảo các Thầy Tỳ kheo rằng:

“Từ nay về sau, vị nào muốn độ người xuất gia phải đủ những điều căn bản như sau đây:

1/ Phải đủ 10 tuổi hạ-chứ không phải tuổi đời hay tuổi thọ giới.

2/ Phải thành tựu giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến…

3/ Phải biết thế nào là khai, giá, trì, phạm, khinh, trọng v.v…

Nếu không hội đủ những điều tất yếu như vậy thì không được độ người xuất gia làm đệ tử. Ngoài ra, vị nào xét thấy mình đủ những yếu tố trên nhưng trước khi bắt đầu độ người xuất gia phải (bạch nhị yết ma) và Tăng đoàn chấp thuận mới được.

Lại có một vị Tỳ kheo Ni, ham nuôi đệ tử, có năm độ đến hai ba người xuất gia mà rồi không chu đáo được vấn đề giáo dục cho họ nên gây ảnh hưởng không hay cho Tăng đoàn. Ðức Thế Tôn liền kêu vị Tỳ kheo Ni ấy hỏi rằng:

“Ngoài đời có ai một năm sanh hai ba người con không? Nếu có thì sự nuôi dạy có chu toàn không v.v…”

Ðức Thế Tôn quở trách vị Tỳ kheo Ni ấy xong liền khuyên bảo các Tỳ kheo rằng:

“Từ nay các vị đừng nên làm việc phi pháp, phi Sa môn… như vậy nữa!”

Thích Ðổng Minh

“Giới luật là mạng mạch của Tăng già, là thuyền bè đưa chúng sanh thoát khỏi bể khổ”.

Đọc truyện Phật Giáo mỗi ngày tại ChuaPhuocQuang.com