Sách Nói “Thiết Lập Tịnh Độ” – MP3

Bụt Tại Mười Phương
Khổ vui tương tức
Diệu dụng pháp thân
Đạo trang lý tưởng
Gió chim thuyết pháp
Nắm lấy danh hiệu
Đã về đã tới
Hoa sen chín phẩm
Gạn đục khơi trong
Ba nguồn năng lượng

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh