Chữ Có và chữ Của [Pháp Thoại]

Đón xem bài giảng Sư Giác Nguyên Toại Khanh vào thứ 7 hàng tuần.

Xem thêm bài giảng Sư Giác Nguyên TẠI ĐÂY