Tuệ Thanh Tịnh 04 [Thanh Tịnh Đạo]

Đón xem bài giảng Sư Sán Nhiên vào thứ 5 hàng tuần.

Xem tất cả video Pháp Thoại của Sư Sán Nhiên TẠI ĐÂY