Hoàng Tử Hiếu Thảo [Truyện Thơ]

Có ông hoàng tử ngày xưa

Tên là Nhẫn Nhục, nhân từ nổi danh

Yêu thương mọi kẻ xung quanh,

Lại thêm trí tuệ thông minh hơn người,

Khôi ngô tướng mạo rạng ngời

Toàn dân khen đức, khắp nơi mến tài.

Vua và Hoàng Hậu yêu Ngài

Vì lòng hiếu thảo ít ai sánh cùng.

*

Một hôm Vua bệnh trong cung

Thuốc men dùng mãi vẫn không giảm nhiều

ông Hoàng lo lắng đăm chiêu

Cùng quan họp lại sớm chiều nghĩ suy

 Bàn nhau xem có cách gì

Kiếm ra thuốc quý mang về chữa Vua.

Trong triều có kẻ lọc lừa

Manh tâm muốn cướp ngôi Vua lâu rồi

Chờ Vua bạo bệnh qua đời

Hại luôn hoàng tử là người nối ngôi,

*

Gian thần thừa dịp ngỏ lời:

“Thuốc hay tuy biết. Kiếm thời khó sao!”

ông Hoàng: “Dù khó biết bao

Tìm cho bằng được, ta nào chịu thua!”

Gian thần: “Tiên dược xin thưa

Ðó là bộ não người vừa thanh xuân

Lại thêm hiếu thảo vô ngần

Có lòng nhân đức xa gần đều khen!”

Vui mừng hoàng tử hỏi liền:

“Não ta dùng chế thuốc tiên được nào?”

Gian thần trong bụng mừng sao

Bề ngoài giả bộ buồn rầu xin thưa:

“Nào ai hơn được tâm từ

Nào ai hiếu thảo được như bằng Ngài

Não Ngài làm thuốc thật hay

Nhưng nghe sao thấy đắng cay bội phần

 Triều thần đâu nỡ bất nhân

Nào ai lại dám nhẫn tâm cùng Ngài!”

*

ông Hoàng khẳng khái buông lời:

“Ta đây nào có tiếc đời gấm hoa

Nếu mà cứu mạng Vua Cha

Thì ta dù chết lòng đà sướng vui!”.

Triều thần thương cảm ngậm ngùi

Toàn dân hay chuyện người người lệ sa.

ông Hoàng truyền: “Cắt đầu ta

Mổ ra lấy não đem hòa thuốc ngay

Cầu Trời phù hộ thuốc hay

Chữa Vua khỏi bệnh ta đây ngậm cười!”.

Khen thay lòng hiếu tuyệt vời

Cho nên động đến đất trời linh thiêng

Thuốc hay như có phép Tiên

Uống xong chén thuốc Vua liền khỏe ra.

*

ông Hoàng hiếu với mẹ cha

Là tiền thân Phật Thích Ca thuở nào.

(phỏng theo bản văn xuôi

trích: Viên Âm)