Hãy Tỉnh Thức

Người đã chết rồi đây ta cũng chết!
Khác chi đâu chỉ có trước hay sau!
Lão, tử, sanh là chứng bệnh bình thường,
Dù vua chúa, thứ dân như nhau không hơn kém.


Ít kẻ biết đời là trường huyễn mộng!
Như cuộc cờ, như canh bạc đêm thâu!
Dẫu thắng thua chung số phận sẽ tàn đời!
Chỉ có đất đủ tư cách vinh danh cho người THIÊN CỔ!!!

Như Huyễn Thiền Sư