Tạm Nhờ

Chỉ vì bốn thứ tạm nhờ
Đất nước gió lửa làm vờ sắc thân
Chỉ vì năm uẩn xoay vầng
Tạo ra khổ não xoay quanh luân hồi
Chỉ vì sáu thức tô bồi
Mà sanh điên đảo hay thôi khổ nàn
Ai thấy pháp chẳng nghĩ bàn
Tĩnh thức buôn xả niệm phàm thế gian
Biết tri túc sống an nhàn
Niệm từng giọt pháp hóa màn khổ đau

Thích Chánh Định