Cương Lĩnh Pháp Tu Thiền Biết Có Chơn Tâm 1/2 [Pháp Thoại]

Đón xem bài giảng Thiền Sư Thích Thanh Từ vào thứ 3 hàng tuần.

Xem thêm các bài giảng Thiền Sư Thích Thanh Từ TẠI ĐÂY