Lánh Ác

Hết giận ngủ ngon giấc
Lòng thanh thản bình an
Giận hờn gốc rễ độc
Người tu tâm dịu dàng
Lời hay được xưng tán
Đoạn dứt hết nguy nan

Kẻ tạo nhiều oan nghiệt
Như binh cắt đường về
Bị kéo lê mới biết
Đọa đày trong ác nghiệp
Chịu khổ báo về sau
Bởi thói quen từ trước

Phàm những người xấu ác
Lấy giận trả oán hờn
Không lấy giận trả giận
Là người sáng suốt hơn

Nhân từ đừng phạm ác
Chớ hiện tướng vui buồn
Bị người khác não phiền
Phải dùng trí lắng xuống

Sưu tầm