Làm Lành

Như người đã đi xa
Bình an trở về nhà
Người thân đều hoan hỷ
Lớn nhỏ mừng hoan ca
Người tu phước cũng vậy
Từ đây đến bờ kia
Phước ấy chẳng xa lìa
Như người thân đoàn tụ.

Sống nhân từ đạo đức
Thương mọi loài chúng sanh
Người người đều ca ngợi
Phước quả luôn theo mình
Ngủ thức đều yên tịnh
Ác mộng thảy lánh xa.

Thường tư duy chánh đạo
Chánh hạnh luôn trao dồi
Tinh tấn vượt cõi đời
An lạc không gì sánh.

Làm thiện được giải thoát
Tạo ác tự đeo gông
Bậc trí khéo thông đạt
Khổ não hết chất chồng.

Sưu tầm