Đời dạy ta muôn ngàn cách nắm giữ…

Đời dạy ta muôn ngàn cách nắm giữ.
Đạo dạy người chỉ một chữ buông.
Nhẹ thời nổi, nặng thời chìm.
Khẩn cầu cho lắm chi thêm nhọc nhằn.


Giàu thì trói buộc bởi bạc tiền.
Đẹp thì tạo lắm lụy phiền cho thân.
Thế gian trọng sắc quý tiền.
Người tu quý những thiện hiền trong tâm!

Sưu tầm