Đừng mong giàu có cơi ngơi…

Đừng mong giàu có cơ ngơi

Chỉ mong mỗi phút thảnh thơi vui cười

Đừng mong gắn kết với người

Chỉ mong duyên đến vạn mười duyên đi

Đừng mong không biết sầu bi

Chỉ mong mỗi niệm đến đi vô thường

Đừng mong được thảy yêu thương

Chỉ mong lòng rộng không vương buộc ràng

Đừng mong vui cõi thiên đàng

Chỉ mong giác ngộ thế gian huyễn trần

Đừng mong kết nối xa gần

Chỉ mong trọn vẹn nơi thân tâm mình

Đừng mong suốt kiếp an bình

Chỉ mong thấy pháp diệt sinh vốn là

Đừng mong thoát khỏi ta bà

Chỉ mong tỉnh giác trước nhà tử sinh

Đừng mong ai đó hiểu mình

Chỉ mong tỏ rõ nhân sinh vô thường

Sưu Tầm