Nhắm mắt và mở mắt

Nhắm mắt, mở mắt hết một ngày

Nhắm mắt, không mở mắt hết một đời

Sống qua ngày, Chờ qua đời,

Sống qua ngày, Chờ vô hòm…