Một Kiếp Nhân Sinh

Một kiếp nhân sinh giữa cõi đời

Sanh, già, bệnh, tử lắm sầu bi

Quyền cao phú quý như gió thoảng

Hạnh phúc niềm đau cũng lắm khi

Hôm nay còn đó ngày mai mất

Thì xác thân kia có nghĩa gì

Vô thường không hẹn chờ ai hết

Khi dứt nghiệp trần phải ra đi…