Trời Nào Phụ Kẻ Có Nhân…

Trời nào phụ kẻ có Nhân
Người mà có Đức muôn phần vinh hoa

Những người tâm địa gian tà
Cuối cùng chỉ nhận toàn là đau thương

Gieo chi sóng gió vô thường
Cuối cùng cũng nhận tai ương riêng mình

Trao chân thành… nhận chân thành
Mưu mô toan tính… rồi giành tổn thương !

Sưu tầm